ข้อปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียนสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าทุกประเภท
ของ บริษัท เอส.เอ.เอส. พร๊อพเปอร์ริช จำกัด
ในเว็บไซต์ ระบบ zarary.com
อันเป็นการทำสัญญาและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนของผู้สมัคร (ผู้ตกลงทำสัญญา)
ให้มีข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ในระบบ

1.  ชื่อตัวและชื่อสกุลจริงที่สะกดตัวอักษรและสระอย่างถูกต้องของผู้สมัคร

2.  วันเดือนปีเกิด, อายุ, สัญชาติ, ประเทศ, สถานที่ทำงาน, และที่อยู่ของผู้สมัครโดยละเอียด

3.  หมายเลขโทรศัพท์, Email, และ Line ID หรือชื่อบัญชีผู้ใช้ Line ของผู้สมัคร

4.  ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การศึกษา และอาชีพ เป็นต้น

   เอกสารและภาพถ่ายที่ผู้สมัครต้องอัปโหลด Upload เข้าสู่ระบบในการสมัคร

5.  ภาพถ่ายบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ทางราชการในประเทศของผู้สมัครออกให้ โดยให้ถ่ายจากบัตรจริงหรือถ่ายจากฉบับจริง(สำเนาตัวจริง) จำนวน 1 ภาพ

สัญญาตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้า

1.  ข้าพเจ้าตกลงสมัครทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัท เอส.เอ.เอส. พร๊อพเปอร์ ริช จำกัด ดังปรากฏตามข้อมูลของข้าพเจ้าที่ได้ลงทะเบียนในระบบ และตามภาพถ่ายและเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้นำเข้าสู่ระบบนี้โดยการอัปโหลด Upload หรือวิธีอื่นใดทั้งหมด

2.  สัญญานี้เป็นสัญญาตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าระหว่างข้าพเจ้า กับ บริษัท เอส.เอ.เอส. พร๊อพเปอร์ ริช จำกัด

3.  ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกข้าพเจ้าว่า “ตัวแทนจำหน่าย” และเรียก บริษัท เอส.เอ.เอส. พร๊อพเปอร์ ริช จำกัด ว่า “บริษัท”

4. บริษัทตกลงแต่งตั้งโดยให้สิทธิแก่ตัวแทนจำหน่ายให้จำหน่ายสินค้าทุกชนิดและทุกประเภทของบริษัท อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแล บำรุง และรักษาสุขภาพ, กาแฟ, เครื่องดื่ม, สิ่งของอุปโภคบริโภคอื่นใด ตลอดจนถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าดังกล่าว เป็นต้น อันมีชื่อทางการค้า (Brand) ตราบูม (Boom) หรือมีชื่อทางการค้าในชื่ออื่นใดที่บริษัทกำหนดหรือจะได้กำหนดขึ้นสำหรับสินค้าของบริษัท ดังมีรายละเอียดของสินค้า จำนวน ราคา ส่วนลด โปรโมชั่น สิทธิประโยชน์ รางวัล กำหนดวันนัดรับ รวมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่นใดที่ปรากฏในเอกสาร แผ่นพับโฆษณา สื่อโฆษณา และหรือตามที่ปรากฏในเอกสารโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์สินค้า หรือที่ปรากฏทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ หรือทางโซเชียลมีเดียอื่นใด, หรือที่ปรากฏในใบสั่งซื้อ ใบจอง ใบวางเงินมัดจำ ใบวางบิล/ใบเจ้งหนี้ ใบส่งสินค้า ใบรับสินค้า ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนเอกสารหลักฐานอื่นใดทั้งหมดที่แสดงถึงการซื้อขายสินค้าของบริษัทระหว่างบริษัทกับตัวแทนจำหน่ายในทุกครั้ง ทั้งในวันทำสัญญาฉบับนี้หรือที่จะมีขึ้นในภายหน้าตลอดอายุสัญญา ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกสินค้าทุกชนิดและทุกประเภทของบริษัท อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมมอาหาร, ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแล บำรุง และรักษาสุขภาพ, กาแฟ, เครื่องดื่ม, สิ่งของอุปโภคบริโภคอื่นใด ตลอดจนถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าดังกล่าว เป็นต้น ตามที่กล่าวมาข้างต้น “สินค้า” และให้ถือเอาเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย

5.  บริษัทให้สิทธิแก่ตัวแทนจำหน่ายในการสั่งซื้อสินค้าในราคาที่กำหนด โดยให้สิทธิเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัท มีกำหนดระยะเวลาตามที่ตกลงกัน

6.  ตัวแทนจำหน่ายตกลงรับสิทธิในการจำหน่ายสินค้าของบริษัทดังกล่าวข้างต้น โดยจะกระทำการเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยความสุจริต จะสนับสนุนและส่งเสริมสินค้าของบริษัทให้เป็นที่นิยมแพร่หลายด้วยวิธีการอันถูกต้องตามกฎหมายและเหมาะสม และรับรองว่าจะไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นที่เสื่อมเสียหรือกระทบกระเทือนในทางที่เสียหายต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง เกียรติคุณ ธุรกิจ กิจการ ทางทำมาหาได้ หรือการจำหน่ายสินค้าของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หุ้นส่วน รวมถึงตัวแทนจำหน่ายคนอื่นๆ

7.  ในการสั่งซื้อสินค้า ตัวแทนจำหน่ายจะวางเงินมัดจำให้แก่บริษัทในวันสั่งซื้อสินค้าหรือในวันทำสัญญา โดยจะต้องยื่นใบสั่งซื้อ (ใบ PO (Purchase Order)) ต่อบริษัทพร้อมกับชำระเงินมัดจำ หรือโดยวิธีอื่นใด ทั้งนี้ตามระเบียบและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือตามที่ได้เผยแพร่หรือประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัท

8.  เงินมัดจำ ค่าจองสิทธิ หรือเงินอื่นใดที่ตัวแทนจำหน่ายได้จ่ายให้แก่บริษัทในการสมัครทำสัญญา ให้ถือเป็นหลักฐานการสั่งซื้อสินค้าและเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้

9.  ตัวแทนจำหน่ายจะชำระราคาสินค้าให้แก่บริษัทตามระเบียบและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือตามที่ได้เผยแพร่หรือประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัท หรือตามการแจ้งในช่องทางอื่นใด

10.  บริษัทจะส่งมอบสินค้าให้แก่ตัวแทนจำหน่ายภายในกำหนดที่ตกลงกัน นับแต่ววันที่ตัวแทนจำหน่ายได้ชำระราคาสินค้าครบถ้วนให้แก่บริษัทแล้ว

11.  บริษัทจะส่งมอบสินค้าให้แก่ตัวแทนจำหน่ายตามวิธีการและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือตามที่ได้เผบแพร่หรือประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัท

12. ในกรณีที่มีเหตุขัดข้อง เหตุจำเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้ เหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดอันทำให้บริษัทไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทันโดยมีเหตุผลอันสมควร ตัวแทนจำหน่ายตกลงให้บริษัทส่งมอบสินค้าบางส่วนเท่าที่มีก่อนได้และตกลงให้บริษัทสามารถขยายเวลาการส่งมอบสินค้าได้ภายในเวลาที่สมควรแก่ความจำเป็นเพื่อการผลิตสินค้าหรือเพื่อบำบัดจข้อขัดข้อง หรือจนกว่าเหตุสุดวิสัยจะสิ้นสุดลงแล้ว โดยแจ้งให้ตัวแทนจำหน่ายทราบ

13.  เมื่อได้ทำสัญญานี้แล้วก็ดดี ตัวแทนจำหน่ายได้ซื้อหรือรับสินค้าไปจากบริษัทแล้วก็ดี ตัวแทนจำหน่ายจะไม่ขายสินค้าคืนบริษัท และบริษัทจะไม่รับซื้อคืนสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายไม่ว่ากรณีใด

14.  กรณีที่ตัวแทนจำหน่ายชำระเงินค่าสินค้าเกินเวลาที่กำหนดก็ดี ไม่ชำระเงินค่าสินค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ดี เป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย ตัวแทนจำหน่ายตกลงเสียดอกเบี้ยให้แก่บริษัทในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินค่าสินค้าที่ค้างชำระหรือที่มิได้ชำระ และยินยอมให้บริษัทริบเงินมัดจำที่วางไว้ได้ทันที (หากมี) และไม่เป็นการตัดสิทธิในการที่บริษัทจะบอกเลิกสัญญา

15.  กรณีสินค้าที่ส่งมอบมีจำนวนไม่ครบถ้วนก็ดี มีความชำรุดบกพร่องก็ดี หรือมีข้อโต้แย้งอื่นใดเกี่ยวกับสินค้าที่รับมอบก็ดี โดยมิใช่เป็นการขายคืนสินค้า ตัวแทนจำหน่ายต้องแจ้งเหตุดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัทพร้อมหลักฐานอันน่าเชื่อถือภายในกำหนด 7 วัน (เจ็ดวัน) นับแต่วันที่ได้รับมอบสินค้าเพื่อให้บริษัทพิจารณา หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุดังกล่าวจริง ก็จะส่งมอบสินค้าส่วนที่ขาดให้ครบถ้วน เปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ หรือกระทำการอื่นใดในทางที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามสมควรเกี่ยวกับเหตุดังกล่าว, หากตัวแทนจำหน่ายไม่แจ้งเหตุดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าตัวแทนจำหน่ายได้รับสินค้าครบถ้วน โดยสินค้าไม่ชชำรุดบกพร่อง และตัวแทนจำหน่ายจะไม่โต้แย้งใดใดเกี่ยวกับสินค้าดังกล่าวอีก

16.  เพื่อความเป็นธรรมและใส่ใจต่อผู้บริโภค และเพื่อให้มีหลักธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ อันเป็นนโยบายสำคัญของบริษัท ตัวแทนจำหน่ายตกลงปฏิบัติดังจะกล่าวต่อไปนี้

16.1  ตัวแทนจำหน่ายจะไม่บรรยายหรือโอ้อวดสรรพคุณของสินค้าเกินกว่าที่เป็นจริง

16.2  ตัวแทนจำหน่ายจะจำหน่ายสินค้าตามราคาที่บริษัทเป็นผู้แจ้งและกำหนดให้ทราบตามระเบียบและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หรือตามที่ได้เผยแพร่หรือประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัท หรือตามการแจ้งในช่องทางอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นการขายส่งหรือขายปลีก

16.3  ตัวแทนจำหน่ายจะไม่จำหน่ายสินค้าในราคาทที่ต่ำกว่าหรือแตกต่างไปจากราคาที่บริษัทกำหนด (ขายตัดราคา) ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือความยินยอมเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทแล้ว หากตัวแทนจำหน่ายฝ่าฝืนโดยจำหน่ายสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าหรือแตกต่างไปจากราคาที่บริษัทกำหนด ตัวแทนจำหน่ายตกลงยินยอมให้บริษัทปรับเป็นเงินจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ต่อครั้งที่ได้มีการฝ่าฝืนสัญญาข้อนี้ หรือต่อครั้งที่ได้ขายสินค้าตัดราคา

16.4  ตัวแทนจำหน่ายจะไม่จัดรายการหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นใดที่เป็นการขายสินค้าในราคาต่ำกว่าราคาที่บริษัทกำหนด (จัดรายการลดราคาสินค้าหรือจัดโปรโมชั่น)

16.5  ตัวแทนจำหน่ายมีหน้าที่ต้องป้องกันและควบคุมดูแล โดยสัญญาว่าจะป้องกันและควบคุมดูแลให้ผู้จัดจำหน่าย (ลูกทีม), คู่ค้า, หรือบุคคลอื่นใดซึ่งซื้อหรือรับสินค้าไปจากตัวแทนจำหน่ายก็ดี รับไปจากผู้จัดจำหน่าย (ลูกทีม) ของตนก็ดี หรือรับไปจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งสืบทอดต่อๆ กันมาก็ดี, ให้บุคคลเหล่านั้นขายสินค้าตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ไม่ให้บุคคลดังกล่าวขายสินค้าตัดราคา ตัวแทนจำหน่ายทราบดีว่าการขายต่ำกว่าราคาที่บริษัทกำหนดให้ขายนั้น เป็นการขายตัดราคา

16.6  ตัวแทนจำหน่ายจะควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัดไม่ให้บุคคลดังกล่าวในข้อ 16.5 หรือบุคคลอื่นใดขายสินค้าตัดราคากับตัวแทนจำหน่ายคนอื่นๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการขายในรูปแบบ ประเภท วิธีการ หรือลักษณะใด หรือเป็นการขายในช่องทางใด ไม่ว่าเป็นการขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียอื่นใดที่เป็นสื่อกลางการติดต่อซื้อขายสินค้า ตัวแทนจำหน่ายก็จะป้องกันและควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัดไม่ให้มีการขายสินค้าตัดรราคา หากเกิดความเสียหายจากการขายสินค้าตัดราคาโดยการกระทำของบุคลดังกล่าวในข้อ 16.5 หรือของบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของบริษัทที่ตัวแทนจำหน่ายได้ซื้อหรือรับไป ไม่ว่าในกรณีใดๆ ตัวแทนจำหน่ายยินยอมรบผิดชอบต่อบริษัททั้งสิ้น โดยยินยอมให้บริษัทปรับเป็นเงินจำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ต้อครั้งที่ได้มีการฝ่าฝืนสัญญาข้อนี้ หรือต่อครั้งที่ได้มีการขายสินค้าตัดราคาโดยบุคคลดังกล่าวข้างต้น

16.7  ตัวแทนจำหน่ายทราบดีว่า การขายสินค้าตัดราคาดังกล่าวจะทำให้บริษัท ตัวแทนจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายคนอื่นๆ ได้รับผลกระทบเสียหายทางธุรกิจ ดังนั้น หากตัวแทนจำหน่าย, ผู้จัดจำหน่าย (ลูกทีม), คู่ค้า, หรือบุคคลอื่นใดซึ่งซื้อหรือรับสินค้าไปจากตัวแทนจำหน่ายก็ดี รับไปจากผู้จัดจำหน่าย (ลูกทีม) ของตนก็ดี หรือรับไปจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งสืบทอดต่อๆกันมาก็ดี นำสินค้าของบริษัทที่ได้รับหรือซื้อมาจากตัวแทนจำหน่ายหรือจากบุคคลอื่นใด (ดังมีรายละเอียดตามหมายเลขกล่องสินค้า หมายเลขบรรณจุภัณฑ์ หมายเลข QR CODE หมายเลขลังบรรจุสินค้าหรือหลักฐานการรับสินค้าอื่นใดที่แสดงการได้รับมา) นำไปขายตัดราคาหรือนำไปขายต่ออีกในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่บริษัทกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการขายในรูปแบบ ประเภท วิธีการ หรือลักษณะใด ไม่ว่าเป็นการขายปลีกหรือขายส่ง หรือเป็นการขายในช่องทางตลาดใด ไม่ว่าเป็นการขายสินค้าออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียอื่นใดที่เป็นสื่อกลางการติดต่อซื้อขายสินค้า ไม่ว่าการขายต่อนั้นตัวแทนจำหน่ายจะมีส่วนสนับสนุน ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจด้วยกับการขายตัดราคาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าการขายตัดราคาดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงใดหรือทอดใดตอนใด, หากปรากฏว่ามีการขายสินค้าตัดราคาเกิดขึ้น ตัวแทนจำหน่ายตกลงจะรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น โดยยินยอมให้บริษัทดำเนินคดีกับตัวแทนจำหน่ายได้โดยตรงทันทีที่บริษัทพบเห็นการขายสินค้าตัดราคา ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าว ทั้งนี้โดยไม่มีข้อยกเว้น ไม่ว่ากรณีใดๆ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทตัดสิทธิและยกเลิกในการได้รับโปรโมชั่น คอมมิชชั่น สิทธิท่องเที่ยว หรือรางวัลตอบแทนการขายของตัวแทนจำหน่ายได้ทั้งสิ้น

16.8  ตัวแทนจำหน่ายจะต้องแจ้งช่องทางการทำการตลาด การส่งเสริมการขาย การทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ของตนให้บริษัททราบ และให้สิทธิแก่บริษัทในการเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ ที่ตัวแทนจำหน่ายได้แสดงและหรือสื่อไปยังผู้บริโภคหรือบุคคลอื่นใดได้ทุกเมื่อหากบริษัทเห็นว่าการทำการตลาดและการกระทำดังกล่าวของตัวแทนจำหน่ายเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลง เป็นการผิดต่อนโยบายและหลักธรรมาภิบาลของบริษัท หรือเป็นการกระทำที่กระทบหรืออาจกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ การประกอบธุรกิจ หรือส่วนได้เสียของบริษัท ตัวแทนจำหน่ายตกลงระงับการกระทำดังกล่าวและจะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปฏิบัติตามแนวนโยบายหรือข้อกำหนดที่บริษัทแจ้งให้ทราบทุกประการ

16.9  เมื่อได้รับความยินยอมจากบริษัทแล้ว ตัวแทนจำหน่ายจะส่งเสริมการขายด้วยสื่อส่งเสริมการขายที่บริษัทเป็นผู้จัดทำขึ้นเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นสื่อทางอินเตอร์เน็ต วิทยุ โทรทัศน์ โซเชียลมีเดีย ภาพนิ่ง วีดีโอ คลิปวิดีโอ แผ่นพับ โปรชัวร์ ตลอดจนสื่อในช่องทางอื่นใด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่บริษัทเป็นผู้กำหนด

16.10  เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเนหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัท ตัวแทนจำหน่ายจะไม่ผลิต ขาย ให้ยืม ให้เช่า หรือโฆษณาซึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้า อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย หรือวัสดุสิ่งอื่นใดที่มีชื่อทางการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ดวงตรา รูปรอย หรือเครื่องการค้าของบริษัท กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทปรากฏอยู่ รวมทั้งสิ่งอื่นใดจนทำให้หรืออาจทำให้สาธารณชนสับสน หรือหลงเชื่อว่าเป็นการดำเนินโดยบริษัทหรือกรรมการ หรือเป็นการที่บริษัท กรรมการหรือผู้บริหาร ได้รู้เห็น รัลรอง อนุญาตหรือให้ความยินยอมแล้ว ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

16.11  บริษัทไม่อนุญาตและไม่ยินยอมให้คู่ค้าหรือตัวแทนของตัวแทนจำหน่าย หรือบุคคลใดใช้ชื่อ ชื่อทางการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ดวงตรา รูปรอย หรือเครื่องการค้าของบริษัท กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทไปดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดจนทำให้หรืออาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงเชื่อว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัทหรือกรรมการ หรือเป็นการที่บริษัทกรรมการ หรือผู้บริหารได้รู้เห็น รับรอง อนุญาตหรือให้ความยินยอมแล้ว ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทเท่านั้น

16.12  ตัวแทนจำหน่ายจะไม่กระทำการใดๆอันเป็นการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ซึ่งรูปแบบ รูปลักษณ์ ฉลาก ข้อความ คำโฆษณา สรรพคุณ วิธีใช้ รายละเอียด ขนาด ปริมาณและจำนวนของสินค้าให้ผิดแผกแตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงไปจากที่บริษัทได้ทำขึ้น ไม่ว่าแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด และจะไม่นำสินค้าอันเกิดจากการกระทำในลักษณะดังกล่าวไปจำหน่ายต่อให้แก่บุคคลใดๆทั้งสิ้น

16.13  ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ตัวแทนจำหน่ายจะไม่ทำการแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบจากตัวแทนจำหน่ายด้วยกัน หรือร่วมกับตัวแทนจำหน่ายคนอื่นกระทำการขายสินค้าตัดราคา จัดโปรโมชั่น หรือกระทำการอื่นใดที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือเกิดความเสียหายต่อบริษัท

16.14  ตัวแทนจำหน่ายจะไม่นำสินค้าของบริษัทไปทุรกิจหรือนำไปดำเนินการในทางอื่นใดที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศิลธรรมอันดีของประชาชน หรือที่เป็นการผิดวัตถุประสงค์หรือนโยบายของบริษัทจนส่งผลเสียหายต่อบริษัท

16.15  ตัวแทนจำหน่ายจะไม่แอบอ้าง ไม่ใช้ชื่อ ชื่อทางการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ดวงตรา รูปรอย รูปภาพ คำ ข้อความ หรือเครื่องการค้าของบริษัท (ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม) ของกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทไปดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือที่เป็นการผิดวัตถุประสงค์หรือนโยบายของบริษัทจนส่งผลเสียหายต่อบริษัท จนทำให้หรือาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงเชื่อว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัทหรือกรรมการ หรือเป็นการที่บริษัท กรรมการ หรือผู้บริหาร ได้รู้เห็น รับรอง อนุญาตหรือให้ความยินยอมแล้ว ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

16.16  ตัวแทนจำหน่ายจะจำหน่าย จ่าย โอนสิทธิ (ขายสิทธิ) หรือนำสิทธิการเป็นตัวแทนจำหน่ายตามสัญญานี้ไปให้บุคคลอื่นเป็นตัวแทนจำหน่ายแทน หรือเป็นผู้รับสัญญาช่วง หรือเข้าดำเนินกิจการช่วงแทนตัวแทนจำหน่ายมิได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทแล้ว

16.17  ตัวแทนจำหน่ายมีสิทธิตั้งผู้จัดจำหน่ายของตนได้ และผู้จัดจำหน่ายของตัวแทนจำหน่ายนั้นจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักธรรมาภิบาลของบริษัทที่ได้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้หรือที่บริษัทได้กำหนดทุกประการ

16.18  ตัวแทนจำหน่ายจะต้องแจ้งให้ผู้จัดจำหน่ายทราบรายละเอียดของราคาสินค้าที่บริษัทกำหนดให้ขายในวันทำสัญญากับผู้จัดจำหน่าย จะต้องควบคุมและดูแลผู้จัดจำหน่ายของตนโดยใช้ความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมมากกว่าระดับของวิญญูชน มิให้กระทำการฝ่าฝืนนโยบาย จรรยาบรรณ และหลักธรรมาภิบาลของบริษัท หรือกระทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือต่อตัวแทนจำหน่ายคนอื่นๆ หากผู้จัดจำหน่ายหรือคู่ค้าของตัวแทนจำหน่ายทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าตัดราคา หรือกระทำการอื่นใดในทางเสียหายต่อบริษัท บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายจากตัวแทนจำหน่ายได้ทันที

16.19  หากผู้จัดจำหน่าย ลูกทีม ตัวแทน หรือคู่ค้าของตัวแทนจำหน่ายทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าตัดราคา หรือกระทำการอื่นใดในทางที่เสียหายต่อบริษัท และบริษัทได้แจ้งเหตุดังกล่าวให้ตัวแทนจำหน่ายทราบแล้ว ตัวแทนจำหน่ายจะจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยหรือจัดการในทางใดทางหนึ่งไม่ให้บริษัทเสียหาย โดยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาการขายสินค้าตัดราคาหรือปัญหาอื่นใดที่เกิดขึ้นให้เสร็จสิ้นภายใน 7 (เจ็ด) วัน และรายงานผลการจัดการหรือการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้บริษัททราบโดยเร็ว หากตัวแทนจำหน่ายเพิกเฉย ไม่แก้ไขปัญหาการตัดราคา หรือแก้ไขปัญหาการตัดราคาไม่สำเร็จ ขัดขืน หรือไม่ยอมใช้สิทธิเรียกร้องในการจัดการหรือดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จัดจำหน่ายหรือคู่ค้าของตัวแทนจำหน่ายที่ทำความเสียหายให้กับบริษัท เป็นเหตุให้บริษัทต้องเสียประโยชน์ก็ดี ตำแทนจำหน่ายยินยอมให้บริษัทใช้สิทธิเรียกร้องในนามของบริษัทดำเนินคดีกับผู้จัดจำหน่ายหรือคู่ค้าของตัวแทนจำหน่ายจำหน่ายได้ทุกประการ โดยให้ถือเอาข้อตกลงส่วนนี้เป็นการให้ความยินยอมล่วงหน้า

16.20  ตัวแทนจำหน่ายจะปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ และข้อกำหนดของบริษัทเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนจำหน่ายและที่เกี่ยวกับสินค้าและการจำหน่ายสินค้า ทั้งนี้ ตามที่ได้เผยแพร่หรือประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัท หรือตามที่ได้แจ้งให้ตัวแทนจำหน่ายทราบในช่องทางอื่นใด

17.  นับแต่วันทำสัญญาจนครบกำหนดอายุสัญญาฉบับนี้ นอกเหนือจากสินค้าของบริษัทแล้ว

17.1  ตัวแทนจำหน่ายตกลงจะไม่ประกอบธุรกิจหรือประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าจำพวกอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กาแฟสำเร็จรูป หรือที่เกี่ยวกับความงามหรือดูแลบำรุงร่างกายอื่นๆ และจะไม่จำหน่ายสินค้าอื่นใดที่เป็นสินค้าชนิดเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน จัดเป็นประเภทเดียวกัน หรืออยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับสินค้าของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการทำด้วยตนเอง หรือในนามของผู้อื่น ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

17.2  ตัวแทนจำหน่ายตกลงว่าจะไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้สนับสนุน ผู้ช่วยเหลือ ผู้แนะนำ ผู้ให้คำปรึกษา ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องในเชิงผลประโยชน์ ตัวแทน หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอื่นอันเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน จัดเป็นประเภทเดียวกัน หรืออยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับสินค้าของบริษัททั้งสิ้น ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลใด ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และไม่ว่าจะได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม โดยไม่คำนึงว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือไม่ก็ตาม

17.3  ตัวแทนจำหน่ายตกลงว่าจะไม่เข้าไปเป็นหุ้นส่วนกับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นใดที่ปะกอบธุรกิจหรือกิจการจำหน่ายสินค้าอื่นอันมีลักษณะตามข้อ 17.1 และ 17.2 ข้างต้น ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าจะได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม โดยไม่คำนึงว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือไม่ก็ตาม

18.  ข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ ถือเป็นสาระสำคัญหมดทุกข้อ การเลิกสัญญาให้เป็นไปดังนี้

18.1  หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประพฤติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด อีกฝ่ายหนึ่งมีอำนาจบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยต้องบอกเลิกสัญญาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้บอกเลิกสัญญาเป็นสำคัญ

18.2  หากบริษัทเป็นฝ่ายเลิกสัญญา ตัวแทนจำหน่ายตกลงให้บริษัทระงับและยกเลิกการให้รางวัล คอมมิชชั่น สิทธิท่องเที่ยว ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดเนื่องจากการจำหน่ายสินค้าหรือจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายตามสัญญาได้ทันที ไม่ว่าสิทธิประโยชน์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดก็ตาม

18.3  หากตัวแทนจำหน่ายผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด และการผิดสัญญาดังกล่าวเกิดจากความจงใจที่จะทำให้บริษัทเสียหายหรือเล็งเห็นได้ว่าจะทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย ตัวแทนจำหน่ายยินยอมรับผิดต่อบริษัทและผู้ที่ได้รับความเสียหายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น และยินยอมเสียเบี้ยปรับให้แก่บริษัทเป็นเงินจำนวน 500,000 บาท ต่อการผิดสัญญาแต่ละข้อหรือแต่ละครั้ง แล้วแต่กรณี

18.4  กรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย หรือถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถตามกฎหมาย หรือมีเหตุอันสมควรอื่นใดที่เห็นได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นไม่สามารถจะปฏิบัติตามสัญญาได้ต่อไปโดยสิ้นเชิง อีกฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาได้

18.5  หากฝ่ายใดประพฤติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง และอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าอาจแก้ไขหรือจัดการให้ถูกต้องได้ เมื่ออีกฝ่ายได้แจ้งให้ฝ่ายที่ผิดสัญญาแก้ไขหรือจัดการแล้ว ฝ่ายที่ผิดสัญญาไม่ดำเนินการตามเวลาที่กำหนด อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที และมิให้ถือว่าการให้โอกาสแก้ไขหรือจัดการดังกล่าวเป็นสัตยาบันหรือสละสิทธิการบอกเลิกสัญญา

18.6  ในกรณีผิดสัญญาและเรียกค่าเสียหายนั้น ฝ่ายที่ผิดสัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหายและดอกเบี้ยให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของจำนวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

18.7  หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากการประพฤติผิดสัญญานี้ ฝ่ายที่ผิดสัญญายอมรับผิดต่ออีกฝ่ายหนึ่งที่มิได้ผิดสัญญา โดยรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี อันได้แก่ ค่าบอกกล่าวทวงถาม ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าฤชาธรรมเนียมในการฟ้องร้องดำเนินคดี ค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี รวมทั้งค่าใช้จ่ายและค่าทนายความที่เกิดขึ้นจากการเรียกร้องหรือดำเนินคดีให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งทุกประการ พร้อมดอกเบี้ยในอันตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว

19.  ก่อนครบกำหนดอายุสัญญา ตัวแทนจำหน่ายมีสิทธิที่จะขอต่ออายุสัญญาได้ โดยแจ้งความจำนงขอต่ออายุสัญญามายังบริษัทเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ด้วยการลงทะเบียนหรือสมัครต่ออายุสัญญาตัวแทนจำหน่ายทางเว็บไซต์ หรือยื่นความจำนงเป็นหนังสือ หากไม่ยื่นความจำนงดังกล่าว ให้สิทธิในการต่อสัญญาเป็นอันระงับในวันที่สัญญาสิ้นสุด

20.  การแสดงเจตนา บอกกล่าว ประกาศ ชี้แจง แจ้งให้ทราบ หรือทวงถามใดๆ อันคู่สัญญาส่งถึงกันนั้น หากได้ส่งตามภูมิลำเนาของคู่สัญญาฝ่ายผู้รับตามที่ปรากฎในสัญญาหรือตามภูมิลำเนาอันแท้จริงแล้วก็ดี ได้ส่งทางสื่อโซเชียลมีเดียไปยังบัญชีผู้ใช้ของผู้รับแล้วก็ดี ให้ถือว่าเป็นการส่งโดยชอบ และคู่สัญญาฝ่ายผู้รับได้ทราบความดังกล่าวแล้ว